Tijelo javne vlasti 

Gradska groblja Viktorovac d.o.o.

Sudionici postupka samoprocjene putem upitnika

Josip Pavičić

Datum završetka upitnika

06.02.2017.

 

 

AKCIJSKI PLAN ZA POVEĆANJE TRANSPARENTNOSTI I OTVORENOSTI

U GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o.

POBOLJŠANJE USKLAĐENOSTI POSTUPANJA TIJELA JAVNE VLASTI SA ZAKONOM O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2017. – 31.12.2017.

 

Sudionici izrade akcijskog plana

Josip Pavičić

Datum izrade akcijskog plana

06.02.2017.

Planirana  prva revizija provedbe akcijskog plana (datum)

15.04.2017.

 


 


KRATKOROČNE MJERE I AKTIVNOSTI

Broj

Uočen problem

Mjera / aktivnost za poboljšanje stanja

Zadužena osoba / jedinica

Prioritet (visok, srednji, nizak)

Rok  izvršenja

Status (izvršeno, neizvršeno, u tijeku – postotak izvršenja – 25, 50, 75, 100)

1.

Na službenoj web stranici imamo objavljene zakone i propise koji se odnose na pristup informacijama  a također i Zakon o grobljima koji se odnosi na naše područje rada. Web stranicu potrebno je nadopuniti zakonima i propisima iz naše oblasti poslovanja.

Uočili smo potrebu da na svojoj Internet stranici objavimo zakone i propise koji nedostaju a odnose se na područje našeg poslovanja.

Na službenoj web stranici postaviti poveznice na zakone i propise:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=5283

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

srednji

tijekom 2017.

neizvršeno

2.

Na službenoj web stranici nemamo objavljenje godišnje planove, programe, upute.

Uočili smo obvezu objave godišnjih planova, programa, uputa. Dokumente trebamo objaviti u strojno čitljivom formatu.

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

srednji

tijekom 2017.

neizvršeno

3.

Na službenoj web stranici nemamo objavljene strateške dokumente.

Uočili smo potrebu na službenoj web stranici objaviti poveznice na strateške dokumente koji se odnose na naše područje rada. Pregledati strategije http://www.mgipu.hr/ i napraviti poveznice te strategije osnivača i društva pa objaviti dokumente poveznicama ili u strojno čitljivom formatu.

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

srednji

tijekom 2017.

neizvršeno

4.

Na svojoj Internet stranici nemamo objavljenu dokumentaciju za nadmetanje.

Uočili smo obvezu objave dokumentacije za nadmetanje. Informacije trebaju biti objavljene u strojno čitljivom formatu.

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

srednji

tijekom 2017.

neizvršeno

5.

Na službenoj web stranici nemamo objavljene podatke o unutarnjem ustrojstvu s imenima čelnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima.

Potrebno je objaviti informacije na službenoj web stranici. Informacije objaviti u strojno čitljivom formatu.

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

srednji

tijekom 2017.

neizvršeno

6.

Na službenoj Internet stranici nemamo: objavljene zaključke/zapisnike sa službenih sjednica, objavljene službene dokumente usvojene na tim sjednicama.

Uočili smo potrebu za objavom zaključaka/zapisnika sa službenih sjednica kao i dokumenata koji se usvajaju na službenim sjednicama. Informacije objaviti u strojno čitljivom formatu.

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

srednji

tijekom 2017.

neizvršeno

7.

Na svojoj službenoj Internet stranici nemamo objavljene informacije o radu formalnih radnih tijela iz naše nadležnosti.

Potrebno je objaviti podatke na službenoj web stranici. Informacije objaviti u strojno čitljivom formatu.

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

srednji

tijekom 2017.

neizvršeno

8.

Na svojoj Internet stranici nemamo objavljene obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku niti obavijesti o ishodu natječajnog postupka.

Potrebno je objaviti podatke na službenoj web stranici. Informacije objaviti u strojno čitljivom formatu.

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

srednji

tijekom 2017.

neizvršeno

9.

Na službenoj Internet stranici nismo objavljivali: dnevni red sjednica kolegijalnih službenih tijela, vrijeme održavanja sjednica kolegijalnih službenih tijela, informacije o načinu rada kolegijalnih službenih tijela.

Uočena je potreba za ažurnim objavljivanjem potrebnih informacija. Informacije objaviti u strojno čitljivom formatu.

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

srednji

tijekom 2017.

neizvršeno

10.

Na službenoj Internet stranici nismo objavljivali: informacije o mogućnostima neposrednog uvida u rad tijela (prisustvovanja na sjednici), informacije o broju osoba koje mogu prisustvovati sjednici, informacije o načinu prijavljivanja za prisustvovanje na sjednici.

Uočena je potreba za ažurnim objavljivanjem potrebnih informacija. Informacije objaviti u strojno čitljivom formatu.

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

srednji

tijekom 2017.

neizvršeno

11.

Izvješće o provedbi ZPPI je objavljeno na Internet stranici za 2013. i 2014. godinu.

Potrebno je objaviti Izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu.

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

srednji

tijekom 2017.

neizvršeno

 


DUGOROČNE MJERE I AKTIVNOSTI

Broj

Uočen problem

Mjera / aktivnost za poboljšanje stanja

Zadužena osoba / jedinica

Prioritet (visok, srednji, nizak)

Rok  izvršenja

Status (izvršeno, neizvršeno, u tijeku – postotak izvršenja – 25, 50, 75, 100)

1.

Nedostatak pisane interne smjernice za provedbu testa razmjernosti i javnog interesa.

Izrada pisane interne smjernice / upute /procedure za provedbu testa razmjernosti i javnog interesa.  Izrada

i primjena testa razmjernosti i javnog interesa u praksi. Utvrđivanje sudionika u provedbi testa razmjernosti i javnog interesa.

Josip Pavičić

srednji

15.04.2017.

neizvršeno

2.

Uočili smo potrebu za objavom informacija u strojno čitljivom formatu.

Uvesti u praksu da sve informacije koje se objavljuju na službenoj Internet stranci moraju biti objavljene u strojno čitljivom formatu.

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

nizak

kontinuirano tijekom 2017.

neizvršeno

3.

Na svojoj Internet stranici nemamo objavljene registre

i baze podataka ili informacije

o registrima i bazama podataka iz naše nadležnosti

s metapodacima te načinu pristupa i ponovne uporabe.

Nemamo objavljene uvjete

za ponovnu uporabu temeljem

čl. 31. st. 5. jer ministar nadležan za poslove uprave treba donijeti Pravilnik.

Uočena je potreba za navedenim kada ministar nadležan za poslove uprave donese Pravilnik.

Josip Pavičić

u suradnji

sa stručnim suradnicima

nizak

po donošenju pravilnika od strane ministra nadležnog za poslove uprave

neizvršeno

 


 

UPUTE ZA IZRADU AKCIJSKOG PLANA  

SVRHA AKCIJSKOG PLANA

Akcijski plan sadrži jasan i precizan skup mjera i aktivnosti za rješavanje nedostataka utvrđenih samoprocjenom. Mjere i aktivnosti predviđene Akcijskim planom trebaju proizlaziti iz podataka prikupljenih samoprocjenom usklađenosti postupanja sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, dakle temeljem ispunjenog upitnika.

Preporuča se da osobe koje su sudjelovale u postupku samoprocjene temeljem upitnika sudjeluju i u izradi Akcijskog plana, uz moguće dodatno uključivanje drugih osoba koje imaju zaduženja u okviru plana. Potrebno je s rezultatima samoprocjene i Akcijskim planom upoznati sve zaposlene u tijelu javne vlasti, radi informiranja o ciljevima i vrijednostima tijela javne vlasti te osiguravanja podrške, ili putem intraneta ili drugog internog procesa informiranja, ili na samoj Internet stranici tijela javne vlasti.

Koordinator provedbe Akcijskog plana, u pravilu službenik za informiranje, uz potporu vodstva tijela, po utvrđivanju Akcijskog plana treba pravovremeno poticati na izvršenje definiranih aktivnosti, pružati pomoć, identificirati probleme i slabe točke u provedbi te osiguravati vezu između različitih dijelova organizacije. Provedba treba početi odmah po utvrđivanju Akcijskog plana, a rokovi trebaju biti realistični, uz istovremeno uvažavanje potrebe hitnog usklađivanja sa Zakonom.

SADRŽAJ AKCIJSKOG PLANA

Akcijski plan obuhvaća kratkoročne mjere, koje je potrebno izvršiti u kraćem vremenskom razdoblju, npr. do 15 dana, te dugoročne mjere koje zahtijevaju veći angažman i resurse za izvršenje. Akcijski plan se može odnositi na određeno vremensko razdoblje (npr. polugodišnji, godišnji plan).

Aktivnosti se radi preglednosti i prioritiziranja preporuča grupirati pri čemu je moguće koristiti različite kriterije: prema važnosti, hitnosti ili prema vrsti (npr. objave na Internet stranici) ili prema zaduženoj osobi. Jedan od načina je da aktivnosti koje imaju najveću važnost i korist, a ujedno zahtijevaju manje resurse (vrijeme, rad) budu na vrhu popisa. Na primjer, podnošenje velikog broja zahtjeva korisnika za određenom informacijom -  primjerice proračuna za protekle godine, može se relativno brzo i lako ukloniti  kao suvišno objavom istih na Internet stranici, što je ujedno i zakonska obaveza, a time će se brzo i efikasno omogućiti ostvarivanje prava građana te  sačuvati vrijeme i resursi koje troši službenik za informiranje radi postupanja sa zahtjevima.

Aktivnosti trebaju biti numerirane, a moguće ih je definirati u sklopu šire postavljenih mjera (npr. mjere mogu biti 'povećati razinu proaktivne objave informacija; 'povećati efikasnost u postupanju sa zahtjevima') s jasno definiranim zadatkom kojim se rješava uočeni problem, jasno određenim rokom izvršenja (datum; izbjegavati 'kvartale' i druge dulje vremenske periode) te jasno određenim osobama zaduženima za provedbu  i time s odgovornošću za izvršenje.

Aktivnosti treba započeti glagolom, npr. 'objaviti godišnje izvješće o radu na Internet stranici, u sekciji 'O nama', 'Izvješća').  Koliko je to god moguće aktivnosti trebaju biti mjerljive (npr. objaviti pet godišnjih izvješća za godine 2014., 2013., 2012., 2011., 2010.; 'educirati pet zaposlenika na radionicama o ZPPI u Državnoj školi za javnu upravu u minimalnom trajanju od 5 sati'). 

Osoba zaduženih za pojedine aktivnosti može biti više, ovisno o kakvom se zadatku radi (npr. službenik za informiranje, tajnik, informatičar, uz ime i prezime), s time da je potrebno jasno naznačiti 'vlasništvo' aktivnosti, tj. osobu koja je nositelj te osobe koje su sunositelji, kako bi se lakše utvrdila odgovornost za izvršenje.

Rokovi izvršenja mogu biti određeni i u više faza, ako to pridonosi efikasnosti provedbe. Primjerice, za aktivnost 'objava registra s podacima x na Internet stranici u strojno čitljivom formatu', prvi rok 1: priprema registra za objavu (nadležna služba x) –  do 31. listopada 2015., drugi rok 2: objava registra (informatička služba/službenik za informiranje) – do 10. studenog 2015., treći rok: ažuriranje registra (nadležna služba x) – svakog 15. i 30. dana u mjesecu.

PERIODIČNA ANALIZA PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA (REVIZIJA)

Provedbu Akcijskog plana potrebno je periodično analizirati (revidirati) radi utvrđivanja napretka, i to najmanje jednom mjesečno, a u slučaju većeg broja kratkoročnih mjera i češće. Pri tome se može iskazati potreba za dodavanjem novih aktivnosti. Stoga će postupak revizije akcijskog plana uključivati kako utvrđivanje napretka u provedbi pojedinih aktivnosti, razmatranje načina za uklanjanje prepreka odnosno povećanje efikasnosti provedbe, kao i eventualno uključivanje novih aktivnosti ili izmjene drugih elemenata akcijskog plana.

IZVJEŠTAVANJE

Preporuča se pregled samoprocjene i provedbe Akcijskog plana  uvrstiti u godišnje izvješće o radu tijela kako bi se o ovoj aktivnosti informiralo vodstvo i drugi dionici, zaposlenici kao i tijela koja obavljaju nadzor.

Ovaj dokument je vlasništvo Povjerenika za informiranje RH i zaštićen je CC BY-ND Creative Commons licencom: Dokument se može distribuirati, mijenjati i prerađivati u komercijalne i nekomercijalne svrhe dokle god je djelo cjelovito i u neizmijenjenom obliku, uz isticanje autora.