Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Službenik za informiranje

Gradska groblja Viktorovac d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: +385 (0)44 534 788;
2. putem faksa na broj: +385 (0)44 531 431;
3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: groblje-viktorovac@ggvsk.hr
4. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
5. poštom na adresu: Antuna Grahovara 2, 44010 Sisak, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
6. osobno na adresu: Antuna Grahovara 2, 44010 Sisak, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Josip Pavičić
Gradska groblja Viktorovac d.o.o., Antuna Grahovara 2, 44010 Sisak
Tel.: +385 (0)44 534 788
Fax.: +385 (0)44 531 431
E-mail službenika za informiranje:  groblje-viktorovac@ggvsk.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Naknada za pristup informacijama

Gradska groblja Viktorovac d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14) određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13)
• Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14)
• Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
• Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)
 

Propisi EU

• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
• Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova

• Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
• Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
• Zahtjev za pristup informacijama
• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješća

• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu
• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

Odluka o određivanju službenika za informiranje
O
dluka o ustrojavanju kataloga pristupa informacijama

Odluka o grobljima
Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (19/2013)
Službeni glasnik Gradsko vijeće Sisak (20/2011)
Službeni glasnik grada Siska (12/2009)
Zahtjev za pristup informacijama
Zakon o grobljima

Godišnja izvješća o poslovanju

Godišnje izviješće o provedbi ZPPI za 2016.csv
Godišnje izviješće o provedbi ZPPI za 2016.pdf
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika 2015. 
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika 2014. 
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika 2013.

 

Akcijski plan tijela javne vlasti za povećanje transparentnosti i otvorenosti Gradskih groblja Viktorovac d.o.o

Akcijski plan tijela

NADOLAZEĆI SPROVODI

Karolina Kraker,  utorak 02.05.2017.  u 13:00 sati na (Viktorovcu)
Petar Lovrenčić, utorak, 02.05.2017. u 14:00 sati na (Viktorovcu)